Asiakkaat

Unisafe yhteis­työssä yri­tysten, valtion ins­tanssien ja kun­ta­sek­torin kanssa

Yri­tykset, valtion ins­tanssit ja kunnat työl­lis­tävät omaa hen­ki­lös­töään vesillä ja veden äärellä. Tämän vuoksi on ensiar­voisen tärkeää huo­lehtia heidän tur­val­li­suu­destaan. Tur­vattava on myös asiak­kaiden ja vie­rai­li­joiden tur­val­lisuus. Uni­sa­felta löy­dätte alan huippua edus­tavat tur­val­li­suus­va­rusteet niin vesille kuin veden äärellekin. 

Unisafe Oy:n mer­kit­tä­vimmät asiakkaat ovat Raja­var­tio­lai­toksen Meri­var­tiosto sekä Puo­lus­tus­voimien Meri­voimat, Ilma­voimat ja Maa­voimat. Myös Suomen Tulli ja Poliisi sekä alu­eel­liset pelas­tus­lai­tokset lukeu­tuvat tela­koiden ja varus­ta­mojen ohella tär­keimpiin asiakkaisiimme.

Kun­ta­sek­to­rilla on mer­kittävä tarve ran­ta­pe­las­tus­vä­li­neille, joita Fristad Plast Ab (RescueLife 247) val­mistaa poh­jois­maiden mark­ki­noille ja Unisafe Oy mark­kinoi näitä tuot­teita Suo­messa. Pal­veluun kuuluu oleel­lisena osana pelastus- ja ran­ta­pe­las­tus­vä­li­neiden käyt­tö­kou­lutus kuntien vas­tuu­hen­ki­löille. Kou­lu­tusta tukee val­mis­tajan tuot­tamat kou­lu­tus­videot, jotka opas­tavat kaikkia käyt­tämään näitä oleel­lisen tär­keitä laki­sää­teisiä rantapelastusvälineitä.

Uima­hal­leille toi­mi­tamme eri­tyi­sesti sisä­käyttöön sopivia peh­meitä pelastusrenkaita.

Asiak­kai­tamme ovat myös ura­koit­sijat ja yri­tykset, joiden toi­men­kuvaan kuuluu raken­ta­minen veden äärellä esi­mer­kiksi silta- tai sata­ma­pro­jektin yhtey­dessä, pen­ger­tävät ran­ta­viivaa ja ruop­paavat vesia­lueita. Alan tur­val­li­suus­te­ki­jöihin kuuluu ehdot­tomana osana usein ilma­täyt­teisten pelas­tus­liivien käyttö ja ne pitää myös tar­kastaa sekä huoltaa säännöllisesti.

Uima­hal­leille toi­mi­tamme eri­tyi­sesti sisä­käyttöön sovel­tuvia peh­meitä Baltic ja Secumar pelastusrenkaita.