Tilaus- ja toimitusehdot

 

Unisafe Oy 2990475-9 (jäl­jempänä verk­ko­kauppa tai Unisafe) myy tuot­teita yksi­tyis­hen­ki­löille, yri­tyk­sille ja yhtei­söille Suomeen. Pidä­tämme oikeuden toi­mi­tuseh­tojen ja hin­tojen muu­toksiin. Tuot­teiden ilmoi­tetut hinnat sisäl­tävät arvonlisäveron.

Verk­ko­kaupan yhteystiedot

Säh­kö­posti: unisafe@​rymaco.​fi
Pos­tio­soite: Län­tinen Teol­li­suuskatu 11, 02920 Espoo

Tilaa­minen

Tilat­tavat tuotteet valitaan koti­si­vuilla lisää­mällä ne ostoskoriin.

Var­mis­tathan tilausta teh­dessäsi että yhteys­tiedot ovat paik­kansa pitäviä, kul­je­tus­yhtiö lähettää saa­pu­mi­sil­moi­tuksen useim­miten teks­ti­viestinä ja/​tai sähköpostina.

Tilaus lähe­tetään mak­sa­malla ostos­korin sisältö verk­ko­kaupan kassatoiminnossa.

Teh­dessäsi tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tusehdot, tuot­teiden hinnat sekä toimituskulut.

Tilauksen jälkeen sinulle lähe­tetään säh­kö­pos­titse tilaus­vah­vistus, joka on hyvä käydä läpi tilauksen paik­kan­sa­pi­tä­vyyden vuoksi. Tilaus­vah­vis­tuk­sesta ilme­nevät tilatut tuotteet sekä hinta. Tämän lisäksi teille lähe­tetään toi­mi­tus­vah­vistus, kun tilaus on käsi­telty ja valmis kul­je­tus­yh­tiölle kuljetettavaksi.

Toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sesta löytyy myös tilauksen seu­ran­ta­numero mikäli se valit­se­mal­lanne toi­mi­tus­ta­valle on käytössä.

Tilausta nou­det­taessa on osoi­tettava hen­ki­löl­li­syy­tensä, joten myös nimen oikeu­del­li­suuden var­mis­ta­minen tilausta teh­dessä on erittäin tärkeää.

Mak­sa­minen

Verk­ko­kaupan mak­su­vä­lit­täjänä toimii Bambora PayForm (Pay­byway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekis­te­röity Finans­si­val­vonnan yllä­pi­tämään maksulaitosrekisteriin.

Mak­sa­miseen siir­rytään Bam­boran verk­ko­pal­velun kautta. Tiliot­teella ja las­kulla maksun saajana näkyy Bambora tai Pay­byway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle.

Mak­sa­minen on tur­val­lista, sillä kaikki mak­su­ta­pah­tumaa kos­kevat tiedot väli­tetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulko­puo­linen taho näe mak­su­ta­pah­tuman tietoja.

Kauppa syntyy verk­ko­kaupan asiakkaan ja verk­ko­kaupan välille. Verk­ko­kaupan vas­tuulla ovat kaikki kauppaan liit­tyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta »

Mak­su­tavat

PayForm-pal­velun kautta voit maksaa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla, lom­pa­kolla, mak­su­kor­teilla (credit/​debit), las­kulla tai osamaksulla.

Käy­tet­tä­vissä ovat seu­raavat mak­su­tavat: Osuus­pankki, Nordea, Danske Bank, Oma Sääs­tö­pankki, Sääs­tö­pankki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pankit, S-Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobi­lePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit, sekä Jousto ja Euroloan.

Mobi­lePay: Voit maksaa Mobi­lePay-lom­pa­kollasi mikäli olet sal­linut verk­ko­kau­poissa mak­sa­misen sovel­luksen ase­tuk­sista. Mobi­lePay-lom­pa­kolla suo­ri­tetut maksut veloi­tetaan lom­pakkoon lii­te­tyltä mak­su­kor­tilta. Mikäli maksun veloit­ta­minen mak­su­kor­tilta epä­on­nistuu, Mobi­lePay-lom­pa­kolla mak­sa­minen ei ole mah­dol­lista verkkokaupassa.

Jousto: Voit maksaa Jousto Las­kulla tai Osa­mak­sulla yli 4000 suo­ma­lai­sessa verk­ko­kau­passa. Las­kulla saat 14 vrk mak­suaikaa (las­ku­tus­maksu 4,90 eur) ja Osa­mak­sulla max. 12 kk mak­suaikaa (las­ku­tus­maksu 4,90 eur ja kuu­kausi­korko 2,42 %). Lisä­tietoja Jous­tosta osoit­teessa www​.jousto​.com

Euroloan: Euroloan Las­kulla saat tilaamasi tuotteet ennen mak­sa­mista ja 14 päivää koro­tonta mak­suaikaa. Voit myös halu­tessasi muuttaa laskun käte­västi osa­mak­suksi. Euroloan Osa­mak­sulla mak­saessasi voit valita itsellesi sopivan mak­suajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen mak­sa­mista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan ker­ralla ilman lisä­kuluja. Euroloan Laskun tai Osa­maksun voivat valita mak­su­ta­vaksi Suo­messa asuvat, yli 20-vuo­tiaat asiakkaat. Mak­sutapa on mah­dol­linen 10–2000 euron ostok­sille. Osa­maksu las­ku­tetaan 30 päivän välein, ja esi­mer­kiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todel­linen vuo­si­korko on 27,9 % mak­suajan ollessa 12 kk (sis. korko, las­ku­tuslisä ja avaus­maksu).  Rahoi­tus­pal­ve­lul­lemme on myön­netty Avain­lippu takeeksi koti­mai­sesta laa­dusta. Lisä­tietoja Euro­loa­nista osoit­teessa www​.euroloan​.fi/​l​u​o​t​o​t​/​l​a​s​k​u​j​a​o​s​a​m​a​ksu

Euroloan Con­sumer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kastaa Euroloan Las­kulla tai Osa­mak­sulla mak­savan asiakkaan luotto- ja osoi­te­tiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perus­teella. Euroloan Con­sumer Finance Oyj (2159120-9) on vuo­desta 2007 asti toi­minut suo­ma­lainen rahoi­tusalan yritys.

Bambora PayForm -mak­su­pal­velun yhteystiedot

Bambora PayForm, Pay­byway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Säh­kö­posti: payform@​bambora.​com

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

Pos­tio­soite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toi­mi­tus­tavat

Tilauksia lähe­tetään arkipäivisin.

Varas­tosta toi­mi­tet­tavien tuot­teiden toi­mi­tusaika on yleensä 1-5 arkipäivää.

Mikäli toi­mi­tet­tavat tuotteet ovat tilaus­tuot­teita, toi­mi­tusaika on yleensä 1-3 viikkoa.

Poik­kea­vista toi­mi­tus­ajoista ilmoi­tetaan tuotteen sivun alla.

Toi­mi­tus­kulut mää­räy­tyvät valitun toi­mi­tus­tavan, mah­dol­listen lisä­pal­ve­lujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Kul­je­tus­yhtiö veloittaa toi­mi­tus­kulut asiakkaalta.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioit­tunut toi­mi­tuksen aikana, tulee tästä ilmoittaa vii­py­mättä, mutta kui­tenkin 14 vuo­ro­kauden kuluessa verkkokaupalle.

Toi­mi­tuk­sessa vioit­tu­neista pake­teista tulee vii­py­mättä ilmoittaa toi­mi­tuk­sesta vas­tan­neelle yhtiölle. Unisafe ei vastaa kul­je­tus­yhtiön vii­veistä arvioituun toimitusaikaan.

Vaihto-, palautus- ja peruutusehdot

Verk­ko­kaupan asiak­kaalla on kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 vuo­ro­kauden vaihto- ja palautusoikeus.

Asiak­kaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteista.

Palau­tet­tavat tai vaih­det­tavat tuotteet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­sessa ja myyntikuntoisia.

Palau­tuk­sesta tulee sopia verk­ko­kaupan kanssa säh­kö­pos­titse, nou­ta­matta jät­tä­minen tai huo­mioitta palaut­ta­minen ei ole viral­linen palautus ja näistä veloi­tamme 100 € kulun.

Ostaja vastaa palau­tus­kus­tan­nuk­sista, jotka voidaan suo­rittaa kaup­piaan kautta tai suoraan Shipit-pal­velun kautta omakustanteisesti.

Liitä palau­tukseen paketin päälle sel­keästi tilaus­numero ja nimi­tietosi, jotta pys­tymme yksi­löimään lähe­tyksen sen meille saapuessa.

Lii­täthän mukaan yhteys­tietosi sekä tili­nu­merosi mah­dol­lista mak­sun­pa­lau­tusta varten.

Säilytä kul­je­tus­yhtiön kuitti toi­mi­tet­ta­vaksi jäte­tystä palautuksesta.

Tilaus voidaan perua mikäli toi­mi­tusta ei ole lai­tettu kul­je­tus­yh­tiöllä toimitettavaksi.

(ei koske esim. Mit­ta­ti­laus­työnä tehtyjä tuotteita)

Mikäli tilauksen pake­toi­minen on jo aloi­tettu, voi kauppias veloittaa asiak­kaalta 10 € kulun pak­kaus­työstä ja admi­ni­stra­tii­vi­sista kuluista.

Vaih­doista ja palau­tuk­sista veloi­tetaan kul­je­tus­yhtiön hin­naston mukaisesti.

Alku­pe­räi­sestä mak­susta palau­tamme koko summan.

Palautus on toteu­tettava 14 päivän sisällä tuotteen kaupan peruu­tuk­sesta. Palau­tet­tavat tuotteet on palau­tettava yhtenä lähetyksenä.

Palau­tamme varat sovi­tusti, kun palau­tunut tuote on meille takaisin saa­punut, vii­meistään 14 päivän sisällä tavaran saapumisesta.

Mikäli tuote on vau­rioi­tunut, muut­tunut tai vähen­tynyt palau­tus­pro­ses­sissa, on myy­jällä oikeus vähentää tästä aiheu­tuneet arvon alen­tu­miset joko osittain tai kokonaan palau­tet­ta­vasta summasta.

Tilauksen peruut­ta­minen, vir­he­vastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toi­mi­tusta tilauksen voi peruuttaa kir­jal­li­sella ilmoi­tuk­sella säh­kö­pos­titse verk­ko­kaupan asiakaspalveluun.

Verk­ko­kau­palla on laki­sää­teinen vir­he­vastuu myy­dyistä tuotteista.

Rekla­maa­tio­ta­pauk­sissa pyy­dämme olemaan yhtey­dessä asiakaspalveluumme.

Kulut­ta­jalla on oikeus viedä mah­dol­liset rii­ta­ti­lanteet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan ratkaistavaksi.

Asiakas on vas­tuussa tuotteen oikeel­li­sesta pak­kaa­mi­sesta, kun lähetys palautuu.

Älä käytä rik­ki­näistä pak­kausta uudelleen lähetykseen.

Mikäli tuote on vau­rioi­tunut kul­je­tuk­sessa tulee tästä tehdä varauma (mer­kintä kul­je­tus­yhtiön kuittaus lomak­keelle) tavaraa vas­taa­no­tet­taessa kul­je­tus­yh­tiöltä. Reklamoi tästä kul­je­tus­yh­tiölle siis heti kun otat tuo­tetta vastaan. Ota myös kuva vau­rioi­tu­neesta tuot­teesta ja pak­kauk­sesta äläkä hävitä pak­kaus­ma­te­ri­aaleja taikka tuotetta.

Vau­rioi­tu­neesta, vial­li­sesta tai vir­heel­li­sestä tuot­teesta tulee olla vii­py­mättä yhtey­dessä myyjään. Myyjä vastaa mah­dol­li­sesta vau­rioi­tu­neesta, vir­heel­li­sistä ja vial­li­sista tuotteista.

Ole aina ensin yhtey­dessä meihin asia­kas­pal­velun säh­kö­postiin ennenkuin teet palautuksen.

Mikäli tuote on hajonnut asiakkaan omassa käy­tössä, ei myyjä ole vas­tuussa tuot­teesta tuo­te­koh­taisen takuun lisäksi.

Takuu

Takuu on voi­massa tuo­te­koh­taisten takuu­eh­tojen mukaisesti.

Eri­mie­li­syydet

Eri­mie­li­syydet rat­kotaan yhdessä kulut­ta­ja­vi­ran­omaisten kanssa.

Toi­mi­tukset Ahve­nan­maalle sekä ulkomaille

Asiakas vastaa itse mah­dol­li­sista huolinta+alv+tullikuluista vas­taan­ot­to­maassa. EU-ALV alueen ulko­puo­lelle myy­dessä myynti tapahtuu ALV 0.

Nou­ta­mat­to­masta tai toi­mit­ta­mat­to­masta lähe­tyk­sestä veloi­tetaan asiak­kaalta kaikki syn­tyneet toimituskustannukset.

Ostok­sista EU-maissa toi­mi­tus­ku­lusta sovitaan erikseen, mikäli toi­mi­tus­kulua ei kyseiseen maahan ole asetettu.

Asiakkaan tulee lähettää palautus seu­ran­nal­lisena sekä hoitaa kuitti palautuksesta.

Kaikkien tuot­teiden mukana tulleet selosteet, älä irroita täp­pä­röitä tai jätä pois muita lappuja.

Palau­tuksen pak­kaa­minen on asiakkaan vas­tuulla ja mikäli tuote vau­rioituu mat­kalla, vastaa kul­je­tus­yhtiö vain hyvin paka­tuista tuot­teista sekä tie­kul­je­tuslain perusteella.

Tur­val­li­suutta vesille
Trygghet på sjön