Pal­velut

Pelas­tus­liivien tar­kastus- ja huol­to­pal­velut sekä varao­sa­myynti muo­dos­tavat Uni­safen palvelutoiminnot.

Huol­to­lii­ke­toi­minta

Huol­to­toi­mintaa ohjaa yri­tyksen laa­tu­jär­jes­telmä, jonka laa­tu­kä­si­kirja ja työ­ohjeet mää­rit­tävät tavan toimia. Pelas­tus­liivi- ja lau­kai­su­ko­neis­to­jen­val­mis­tajat mää­rit­tävät omien tuot­tei­densa huoltoon liit­tyvät toi­men­piteet, joita huol­tomme tar­kasti seuraa.

Kai­kista huol­loista laa­ditaan lii­vi­koh­tainen tar­kas­tus­to­distus, josta yksi­tyis­koh­tai­sesti ilmenee kaikki tar­kastus / huol­to­toi­men­piteet, jonka kopio arkis­toidaan yri­tyksen arkis­toin­ti­jär­jes­telmään. Tar­kas­tus­to­distus voidaan toi­mittaa asiakkaan toi­vo­muk­sesta myös ruot­siksi tai englanniksi.

Tra­ficom on tar­kas­tanut toi­minnan ja myön­tänyt sille valtuutuksen.

Ilma­täyt­teisten pelas­tus­liivien huolto ja varaosatoimitukset

Yksi­tyis­hen­kilöt tar­kas­tut­tavat ja huol­lat­tavat omat ilma­täyt­teiset pelas­tus­lii­vinsä huo­les­tut­tavan harvoin. Käy­tössä onkin erittäin suuri määrä toi­mi­mat­tomia ja van­hen­tu­neita paukkuliivejä.

Sään­nöl­linen pelas­tus­liivien huolto on erittäin tärkeää tur­val­li­suuden yllä­pi­tä­misen kan­nalta, eikä sitä tulisi ylen­katsoa. Vuo­sit­tainen ilma­täy­tet­tävien pelas­tus­liivien huolto tulisi suo­rittaa, vaikkei liivejä oli­sikaan laukaistu.

Var­mis­taakseen tule­vai­suuden tar­kas­tuksen ja huollon sekä varaosien saannin huol­toa­siak­kaamme hank­kivat usein pelas­tus­lii­vinsä Unisafe Oy:ltä. Olemme huol­taneet ja toi­mit­taneet ilma­täyt­teisten pelas­tus­liivien varaosia yli 60 vuoden ajan.