Ilma­täyt­teisten pelas­tus­liivien standardit

Tur­val­li­suus­asioissa on erittäin tärkeää, että tuotteet ja pal­velut toi­mivat alan vaa­ti­musten mukai­sesti. Näin on myös vesillä liik­ku­misen tur­val­li­suu­dessa. Tässä osiossa avaamme hieman tuo­te­ku­vauk­sis­samme näky­neitä stan­dar­di­sointeja sel­ko­kie­li­sempään muotoon.

DIN EN ISO 12401

12401 on stan­dardi, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset vapaa-ajan käyttöön aluksen kan­si­työs­ken­te­lyssä käy­tet­tä­ville pelas­tus­lii­veihin integroi­duille ja eril­li­sille tur­va­val­jaille sekä turvaköysille.

Stan­dardin vaa­ti­mukset kos­kevat niin suo­ri­tus­kykyä, kokoja, mer­kintöjä kuin testaustakin.

Stan­dardia ei sovelleta kevyt­ve­neissä tai pur­je­lau­tai­lussa käy­tet­täviin val­jaisiin, moot­to­ri­veneen istuin­val­jaisiin eikä putoa­mis­suo­jaimien valjaisiin.

Stan­dardin koko­mää­ri­tykset käyt­täjän painon mukaan:

  • koko 1 - yli 50 kg
  • koko 2 - 20 - 50 kg
  • koko 3 - alle 20 kg

DIN EN ISO 12402

Stan­dardi mää­rit­telee vaa­ti­mukset pelas­tus­liivien ja kel­lun­ta­pu­ki­neiden nos­te­luo­ki­tuk­selle, mate­ri­aa­leille, lisä­va­rus­teille sekä testaukselle.

DIN EN ISO 12402-2

12402-2 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee tur­val­li­suus­vaa­ti­mukset pelas­tus­lii­veille nos­te­luo­kassa 275N. Sitä sovel­letaan aikuisten, lasten ja nuorten pelas­tus­lii­veihin, jotka ovat sovel­tuvia käy­tet­tä­väksi avo­me­rellä ja vai­keissa olo­suh­teissa. Osaa sovel­letaan myös pelas­tus­lii­veihin, joita käy­tetään suo­jaavien tai ras­kaiden työ­va­rus­teiden kanssa.

DIN EN ISO 12402-3

12402-3 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee tur­val­li­suus­vaa­ti­mukset pelas­tus­lii­veille nos­te­luo­kassa 150N. Sitä sovel­letaan aikuisten, lasten ja nuorten pelas­tus­lii­veihin, jotka sovel­tuvat käy­tet­tä­väksi ran­ni­koilla, avo­me­rellä sekä voi­mis­tuneen meren­käynnin olo­suh­teissa. Osaa sovel­letaan myös pelas­tus­lii­veihin, joita käy­tetään kerrospukeutuneena.

DIN EN ISO 12402-4

12402-4 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee tur­val­li­suus­vaa­ti­mukset pelas­tus­lii­veille nos­te­luo­kassa 100N. Sitä sovel­letaan aikuisten, lasten ja nuorten pelas­tus­lii­veihin, jotka sovel­tuvat käy­tet­tä­väksi sisä­ve­sillä ja suo­jai­silla ran­ni­koa­lueilla sekä hyvällä säällä.

DIN EN ISO 12402-5

12402-5 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee tur­val­li­suus­vaa­ti­mukset kel­lun­ta­pu­ki­neille nos­te­luo­kassa 50N. Sitä sovel­letaan aikuisten, lasten ja nuorten kel­lun­ta­pu­ki­neisiin, joiden käyt­täjän paino on vähintään 25 kg ja käyt­töym­pä­ristö on sisä­ve­sillä tai suo­jai­silla ran­nik­koa­lueilla. Veden­varaan jou­tuneen hen­kilön on aktii­vi­sesti itse toi­mittava pelas­ta­misen hel­pot­ta­mi­seksi käyt­täessään kelluntapukinetta.

DIN EN ISO 12402-6

12402-6 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee lisä­vaa­ti­mukset tur­val­li­suuden ja tes­tauksen osalta aikuisten, lasten ja nuorten pelas­tus­lii­veille ja kel­lun­ta­pu­ki­neille, jotka on eri­kois­käyttöön suun­ni­teltu. Osaa sovel­letaan yhdessä osan 2,3, 4 tai 5 kanssa varusteen luo­ki­tuk­sesta riippuen.

DIN EN ISO 12402-7

12402-7 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset pelas­tus­liivien ja kel­lun­ta­pu­ki­neiden mate­ri­aa­leille, raken­teelle, kom­po­nen­teille ja testeille.

DIN EN ISO 12402-8

12402-8 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset tur­val­li­suuden ja tes­tauksen osalta pelas­tus­liivien ja kel­lun­ta­pu­ki­neiden lisävarusteille.

DIN EN ISO 14116

14116 on stan­dardi, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset vaatteen tai varusteen omi­nai­suuk­sille ja raken­teelle pala­misen rajoit­ta­mi­seksi tai estä­mi­seksi jat­kuvan läm­mön­lähteen puuttuessa.

DIN EN ISO 14116 Index 1

14116 Index 1 on stan­dardin luo­kitus pala­misen leviä­mi­selle vaat­teessa tai varus­teessa. Luo­kitus mää­rit­telee vaa­ti­mukset liekin leviä­mi­selle, palavan mate­ri­aalin irtoa­mi­selle ja kyte­mi­selle. Index 1 -luo­ki­tettu varuste tai vaate ei saa olla puettuna pal­jaalla iholla kuten nis­kassa tai ranteessa.

DIN EN ISO 14116 Index 2

14116 Index 2 -luo­ki­tettu vaate tai varuste sisältää Index 1 vaa­ti­mukset, joiden lisäksi sillä on vaa­ti­mukset reiän­muo­dos­tu­mi­so­mi­nai­suuk­sille. Vaate tai varuste saa olla puettuna pal­jaalla iholla.

DIN EN ISO 14116 Index 3

14116 Index 3 -luo­ki­tettu vaate tai varuste sisältää Index 1 ja Index 2 vaa­ti­mukset, joiden lisäksi sillä on vaa­ti­mukset jäl­ki­pa­la­mi­so­mi­nai­suuk­sille. Vaate tai varuste saa olla puettuna pal­jaalla iholla.

EN 863

863 on stan­dardi, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset vaatteen tai varusteen pinnan puh­kea­mista vastaan sekä näiden omi­nai­suuksien testaamiselle.

EN 530

530 on stan­dardi, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset kulu­mista ja han­kausta kes­tä­ville vaat­teille tai varus­teille sekä näiden omi­nai­suuksien testaamiselle.

EN ISO 6529

6529 on stan­dardi, joka mää­rit­telee vaa­ti­mukset kemi­kaa­li­suo­jaa­ville omi­nai­suuk­sille vaat­teessa tai varus­teessa ja näiden omi­nai­suuksien tes­taa­mi­selle. Method A mää­rit­telee vaa­ti­mukset suo­jasta nes­te­mäi­sille kemi­kaa­leille, Method B kaa­su­mai­sille. Method C on näiden yhdis­telmä ja mää­rit­telee vaa­ti­mukset suo­jauk­sesta sekä nes­te­mäi­sille että kaa­su­mai­sille kemikaaleille.

DIN EN 1149-3

1149-3 on stan­dardin osa, joka mää­rit­telee työ­vaatteet, joiden osalta on tes­tattu omi­naisuus hajottaa säh­kös­taat­tinen purkaus vaatteen mate­ri­aalin pin­nalta. Stan­dardin mukainen suo­ja­vaa­tetus on tes­tattu sel­laisen omi­nai­suuden osalta, jossa säh­kös­taat­tiset pur­kaukset joh­detaan ilmaan vaat­teiden käyt­täjän sijasta.

Lähteet