Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

100 N Pelastusliivit, CE - merkityt

100 N pelas­tus­liivit ovat ylei­sesti kiin­teillä kel­luk­keilla varus­tettuja, mutta nykyisin on myös saa­ta­villa tähän luokkaan kuu­luvia liivejä, tämän kate­gorian liivejä käy­tetään avoi­milla vesia­lueilla. 100 N pelas­tus­liivi kääntää tajut­toman hen­kilön tur­val­liseen kel­lunta-asentoon, se on aina ulko­pin­naltaan huo­mio­vä­rinen ja sen varus­teisiin kuuluu hei­jas­timet sekä pilli. Kaikki lasten pelas­tus­liivit kuu­luvat tähän kate­go­riaan. Toimiva haa­ra­nauha parantaa oleel­li­sesti pelas­tus­liivin omi­nai­suuksia. Liivit ollessa ilma­täyt­teiset ne pitää tarkastaa/​huoltaa joka toinen vuosi, toi­mi­vuuden varmistamiseksi.

Soita 000 000 0000