Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

150 N Pelastusliivit, MED / SOLAS

Ilma­täyt­teinen 150 N kaup­pa­me­ren­kulkuun tar­koi­tettu pelas­tus­liivi on aina kaksi kam­mioinen, joista toinen laukeaa auto­maat­ti­sesti ja toinen lau­kaistaan vaih­toeh­toi­sesti manu­aa­li­sesti. SOLAS hyväk­sytty pelas­tus­liivi on aina varus­tettava ser­ti­fioi­dulla valolla. Noste riittää kel­lut­tamaan käyt­tä­jäänsä, ellei hän käytä pelas­tau­tu­mis­pukua, eikä hänellä ole pai­navia varus­teita mukanaan. Osa pelas­tus­lii­veistä voidaan varustaa tur­va­val­jaalla, rois­ke­suo­jalla ja hätälähetintaskulla.
Tutustu pauk­ku­liivien huol­to­hin­nastoon info -sivulla.

Soita 000 000 0000