Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

150 N Pelastusliivit, CE - merkityt

Ilma­täyt­teisen 150 N huvi­ve­neilyyn tar­koi­tetun pelas­tus­liivi on tar­koi­tettu avomeri olo­suh­teisiin. Osa pelas­tus­lii­veistä voidaan varustaa tur­va­val­jaalla, hätä­va­lolla, rois­ke­suo­jalla ja hätä­lä­he­tin­tas­kulla. Ilma­täyt­teiset pelas­tus­liivit voidaan val­mistaa eri­muo­toi­silla kam­mioilla, jolloin niiden kääntö- ja kel­lun­tao­mi­nai­suudet ovat mer­kit­tä­västi toi­sistaan poik­keavat. Myös liivien lau­kai­su­me­ka­nismit ovat eri­laiset var­sinkin auto­maatti sulakkeen osalta ja CO2 -säiliön kiin­nitys tavan osalta. Toimiva haa­ra­nauha parantaa oleel­li­sesti pelas­tus­liivin ominaisuuksia.
Tutustu pauk­ku­liivien huol­to­hin­nastoon info -sivulla.

Soita 000 000 0000