Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

50 N Kelluntapukineet, CE - merkityt

50 N kel­lun­ta­pu­kineet riit­tävät kel­lut­tamaan käyt­tä­jäänsä, eikä liivin väriä ole mää­ri­telty. Käyt­töalue on val­votut vesia­lueet, jossa mah­dol­linen tar­vittava apu on lähellä saa­ta­vissa. Tämä liivi ei käännä käyt­tä­jäänsä vedessä selälleen, eikä siinä ole vält­tä­mättä mitään lisä­va­rus­teita. Kel­lun­ta­pukine antaa käyt­tä­jälle paljon liik­ku­ma­va­pautta ja se on siksi suo­sittu aktii­vi­sessa vesillä liik­ku­mi­sessa. Esi­merk­keinä pur­jehdus, melonta, vesi­hiihto ja koskenlasku.

Soita 000 000 0000