Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Hätämerkinantovälineet

Hätä­mer­kin­an­to­vä­li­neitä olemme toi­mit­taneet asiak­kail­lemme vuo­si­kym­menien ajan ja ne kuu­luvat edelleen vali­koi­miimme. Köy­den­heit­to­laitteet varao­sineen, MOB valo- ja savu­merk­ki­laitteet, sekä las­ku­var­jo­ra­ketit, käsi­soihdut ja kel­luvat savu­merkit kuu­luvat valikoimiimme.

Hätä­mer­kin­an­to­vä­lineet luo­ki­tellaan räjäh­dy­sai­neiksi ja niiden kul­je­tusta kos­kevat eri­tyis­mää­räykset. Pyy­dämme asiak­kai­tamme nou­tamaan tilatut tuotteet toi­mi­pis­tees­tämme tai sopimaan VAK - kul­je­tuk­sesta erikseen asia­kas­pal­velun kanssa.

Soita 000 000 0000