Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

PLT® Mini - Paineilmakäyttöinen köydenheittolaite

Restech PLT – Mini on pai­neil­ma­käyt­töinen olka­päältä ammuttava köy­den­heit­to­laite. Sitä käy­tetään meri­pe­las­tus­teh­tä­vissä, maa­olo­suh­teissa pelas­tus­lai­tosten pelas­tus­teh­tä­vissä, lai­vojen sata­ma­toi­min­tojen hel­pot­ta­mi­sessa ja viran­omais­käy­tössä. Lait­teella ammut­tavan narun avulla käyttäjä saa yhteyden vesia­lueen tai maissa rotkon yli vedet­tävän köyden avulla pelas­tet­tavaan kohteeseen.

Laite toimii pai­neil­malla tai yksit­täis­lau­kais­tavana 33 g CO2 säiliöllä.

Lait­teeseen voi liittää 9 eri­laista ammusta, riippuen teh­tävän luon­teesta. Lau­kaisu etäi­syydet vaih­te­levat vajaasta 30 m yli 100 metriin.

Alun perin laite on kehi­tetty avo­me­ri­teol­li­suuden tar­peisiin eli se kestää erittäin vaa­tivia sääolosuhteita.

 

Soita 000 000 0000