Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Rantapelastusvälineet

Verk­ko­kaup­pamme vali­koi­missa on eri­koi­sesti käyt­tö­tar­koi­tukseen suun­ni­teltuja ja val­mis­tettuja laa­duk­kaita ja moni­puo­lisia ran­ta­pe­las­tus­vä­li­neitä. Esi­merkkinä voimme mainita, että tuotteet on varus­tettu hei­jas­ti­milla ja niissä on opas­te­tarrat ohjaa­massa käyttöä. Kaikkia mah­dol­lisia varaosia on saa­ta­vissa niin pelas­tus­a­semiin, tik­kaisiin kuin muihin pelas­tus­vä­li­neisiin. Voimme myös tarjota asiak­kail­lemme asen­nus­pal­velun, tar­ve­kar­toi­tuksen ja käyt­tö­kou­lu­tuksen tarvittaessa.
Ran­ta­pe­las­tus­vä­li­nei­tämme voi myös tehok­kaasti käyttää hei­koilla jäillä veden­varaan jou­tuneen uhrin auttamiseksi.
Soita 000 000 0000