Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Kiinteä laituritikas, konsoli

Hinnat alkaen 693,55  (alv 0%)

Rescue Life 247 -tuotesarjan kestävä ja laadukas laituriin kiinnitettävä kiinteä laituritikas.

Poista

Kuvaus

Rescue Life 247 -tuo­te­sarjan kor­keus­sää­dettävä tikas, joka on kiin­teästi asen­ne­tussa konsolissa.

Tikkaan kor­keutta kon­so­lissa voi hel­posti säätää jopa vedestä käsin uhrin toi­mesta. Veden­varaan jou­tunut uhri voi kiivetä lai­tu­ri­kon­so­lissa olevaa tikasta myöten ylös vedestä. Tukevan tikkaan avulla on helppo kiivetä, jopa korkeaa laituri reunaa pitkin ylös asti, jossa on kahva hel­pot­ta­massa tasai­selle alu­eelle pääsyä.

Kelluva tikas on var­mis­tettu vai­je­rilla kon­soliin putoa­misen estä­mi­seksi veteen tai ettei tikasta ”lainata” muuhun käyttöön. Vahin­goit­tuneen tikkaan voi hel­posti vaihtaa uuteen irrot­ta­matta kon­solia tai kahvaa.

Konsoli on hel­posti asen­net­ta­vissa pys­ty­suoraan sei­nämään. Jos paikka vaatii pitempää tikasta, sitä voidaan pidentää tai siihen voi asentaa jat­ko­kap­paleen. Mitoi­tuk­sessa pitää huo­mioida, että tik­kaiden pitää painua n. 1 m veden­pinnan alle.

Pen­ger­re­tyillä ran­ta­rai­teilla tik­kaita pitäisi olla riit­tävän tiheästi, jotta vedestä ylös pääsy voidaan varmistaa.

Kel­luvan tikkaan mate­riaali on alu­miini, kon­solin mate­riaali on valinnan mukaan ruos­tu­maton teräs tai kuumasinkitty.

Näky­vyyden paran­ta­mi­seksi tikas ja konsoli on varus­tettu hei­jas­ti­milla / opasteilla.

 

Lai­tu­ri­ti­kas­pa­ketti sisältää seu­raavat tuotteet

  • lai­tu­ri­konsoli, mate­ri­aa­li­vaih­toehdot RST tai kuu­ma­sin­kitty teräs
  • kahva, vaih­toehdot matala tai korkea
  • alu­mii­ninen pelas­tus­tikas on kelluva, pituus­vaih­toehdot ovat 3,5 m tai 4,5 m

 

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Soita 000 000 0000