Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Metalliköysitikas

Hinnat alkaen 387,10  (alv 0%)

Rescue Life 247 -tuotesarjan kestävä ja laadukas metalliköysitikas. Se soveltuu erittäin hyvin pengerretyille rannoille pelastustikkaaksi tai rantakalliolle uimaportaaksi.

Poista

Kuvaus

Rescue Life 247 -tuo­te­sarjan kestävä ja laa­dukas metal­li­köy­si­tikas vaih­te­leviin sääolosuhteisiin.

Metal­li­köy­si­ti­kasta voi käyttää niin pen­ger­re­tyillä ran­noilla, kuin kal­lio­ran­noissa pelas­tus­tik­kaana tai uimaportaana.

Tik­kaita voidaan lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan hel­posti asen­net­ta­villa jat­koas­kel­milla, jotka kiin­ni­tetään erikoissakkeleilla.

Ylä­päähän mah­dol­li­sesti asen­net­tavan kahvan avulla kii­peä­minen hel­pottuu ja ala­päähän voi lisätä painon tikkaan vakauttamiseksi.

Tikkaan voi asentaa kal­te­valle pin­nalle tai kokonaan riip­pumaan. Tikkaan muoto hel­pottaa kii­peä­mistä, koska askelmat ovat sel­västi irti taustasta.

Metal­li­köy­si­tikas voidaan myös hel­posti nostaa vedestä, silloin kun sille ei ole käyttötarvetta.

Pelas­tus­tikkaat on val­mis­tettu hapon­kes­tä­västä ruos­tu­mat­to­masta teräk­sestä, ja niitä on saa­tavana vakio­pi­tuuksina 2, 3 ja 4 metriä. Perus­tuote sisältää 2 x 30 cm rst - ket­tinkiä tikkaan kiin­nit­tä­mi­seksi erikoiskahvaan.

Koska askelmat on kiin­ni­tetty eri­kois­sak­kelein, voi tikkaat hel­posti tilata halutun pituisina, ellei mikään vakio­pi­tuuk­sista sovi aiottuun käyt­tö­koh­teeseen. Yksit­täisen askelman ja askelman sak­ke­leiden tuoma lisä­pituus on noin 40 cm.

Näky­vyyden paran­ta­mi­seksi tikkaat on varus­tettu hei­jas­ti­milla. Lisäksi tikkaan viereen voidaan lisätä hei­jastava “pelas­tus­tikas” kilpi.

 

Metal­li­köy­si­tikkaan osat

 • 2, 3, 4 m tikkaat
 • askelmat, kiin­ni­tys­ket­tingit ja sakkelit
 • perus­tikas ei sisällä painoa, eikä kahvaa (tilattava erikseen)

Omi­nai­suudet

 • Mate­ri­aalina hapon­kestävä ruos­tu­maton teräs
 • Paino
  • 2 m - 10 kg
  • 3 m - 11.5 kg
  • 4 m - 13 kg
 • Askelmia
  • 2 m - 5
  • 3 m - 7
  • 4 m - 9
 • Askelman leveys 37 cm
 • Askelman ulkonema 11 cm

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Soita 000 000 0000