Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Paikkaopaste, metalli

237,90  (alv 0%)

Rantapelastusaseman selkeä suomenkielinen paikkaopaste, jossa on aseman koordinaatit ja johon voidaan lisätä kunnan vaakuna tai venesataman oma merkki.

Tilaustuote

Kuvaus

Sel­keässä paik­kao­pas­teessa on koor­di­naatit (SWEREF99TM), jotta hätä­apu­hä­lytys voidaan pai­kantaa mah­dol­li­simman nopeasti hätä­kes­kuk­sessa. Tämä omi­naisuus lisää tur­val­li­suutta hätä­ti­lan­teessa lyhen­tä­mällä häly­tyksen vas­te­aikaa ja siksi hätä­keskus suo­sit­telee pai­kan­nus­tietoja. Opaste, jossa on kor­di­naatit ja tiedot pai­kan­ni­mistä nopeut­tavat hätä­viestin välit­tä­mistä pelastusyksiköille.

Opaste voidaan myös varustaa kunnan vaa­ku­nalla tai muulla pai­kan­ni­mellä, joka korostaa tur­val­li­suutta arvos­tavan paikan mainetta.

Soita 000 000 0000