Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusasema, laituri

Hinnat alkaen 810,48  (alv 0%)

Rescue Life 247 -tuotesarjan korkealaatuinen laituriasennettava rantapelastusasema 3,5 m tai 4,5 m tikkailla.

Poista

Kuvaus

Rescue Life 247 -tuo­te­sarjan pelas­tus­asema satamiin, sil­loille, lai­tu­reille ja pen­ger­re­tyille rannoille.

Huol­to­va­paiden mate­ri­aalien ja tyyp­pi­hy­väk­syt­tyjen tuot­teiden joh­dosta valinta takaa hyvän toi­min­nal­li­suuden ja pitkän käyttöiän.

Tar­koi­tuk­sen­mu­kaisen suun­nit­te­lunsa ja ainut­laa­tuisten omi­nai­suuk­siensa takia se on aina val­miina paikan päällä pelas­tamaan ihmishenkiä.

Pelas­tus­asema on täy­del­linen pelas­tus­vä­li­neiden sarja, joka sopii satamiin, sil­loille, lai­tu­reille ja pen­ger­re­tyille rannoille.

Tämä on paras tapa kerätä kaikki hen­gen­pe­las­tus­a­pu­vä­lineet yhteen veteen jou­tuneen uhrin aut­ta­mi­seksi vedestä kui­valle maalle.

Huomioi, että hen­gen­pe­las­tus­tik­kaita on saa­tavana sekä 3,5 m että 4,5 m pituisina ja sopiva pituus mää­räytyy lai­tu­ri­ra­kenteen kor­keuden mukaan.

Yli 1,8 metrin kor­keu­della veden pin­nasta vaa­ditaan 4,5 m tikas, jolla pelas­tus­toi­men­piteet voidaan suo­rittaa turvallisesti.

Pelas­tus­asema voidaan tilata paik­kao­pas­teella, joka sijain­ti­koor­di­naattien (SWEREF99TM) avulla mää­rittää sijain­ti­paikan ja lyhentää vas­te­aikaa hätätilanteessa.

Pelas­tus­asema on varus­tettu erittäin sel­keillä ja infor­ma­tii­vi­silla opastetarroilla.

Asian­mu­kaiset ja lujat kiin­ni­tys­helat var­mis­tavat, että tuotteet pysyvät aina pai­kallaan vaih­te­le­vis­sakin sääolosuhteissa.

Näky­vyyden paran­ta­mi­seksi pelas­tus­asema ja pelas­tus­vä­lineet on varus­tettu heijastimilla.

 

Tuo­te­pa­kettiin ei sisälly pelas­tus­rengas, heit­to­köysi tai pelas­tus­renkaan teline.

 

Pelas­tus­rengas, Fristad Plast

Heit­to­köysi

Pelas­tus­ren­gas­teline

 

Pelas­tus­a­seman sisäl­tämät tuotteet

  • alu­mii­ni­pylväs 60 mm / 3 m ja kiinnitysjalka
  • alu­mii­ninen kelluva pelas­tus­tikas + ripustushelat
  • hei­jas­timet sekä väli­neiden käyttöopastetarrat
  • alu­mii­ni­var­sinen kelluva pelas­tushaka 5 m + kiinnityshelat
  • pelas­tus­ren­gas­te­lineen kiinnityshelat

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Soita 000 000 0000