Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

PLT® Mini

Erikoismyyntituote


Kevyt ja helppokäyttöinen köydenheittolaite, joka toimii kertakäyttöisellä CO₂-kaasusäiliöllä tai laitteeseen liitettävästä paineilmapullosta täyttämällä.

Pyydä tarjous

Avainsanat

Kuvaus

Eri­kois­myyn­ti­tuote


PLT Mini on kevyt olalta lau­kaistava köy­den­heit­to­laite, joka toimii ker­ta­käyt­töi­sellä CO₂-kaa­susäi­liöllä tai lait­teeseen lii­tet­tä­västä pai­neil­ma­pul­losta täyttämällä.

Se on erittäin suo­sittu pelas­tus­väline sekä vesillä että maalla eri­lai­sissa viran­omaisten pelastustehtävissä.

PLT Minillä voi ampua eri­laisia ammuksia riippuen toi­minnan vaatimuksista.

Kan­sain­vä­liset mää­räykset eivät rajoita PLT® Mini -laitteen käyttöä eli lop­pu­käyttäjä voi valita halua­mansa laite koko­nai­suuden ole­massa ole­vista osista omaan sarjaansa.

Lait­teita käy­tetään ylei­sesti meri­pe­las­tus­teh­tä­vissä ja maissa pelas­tus­lai­toksen eri­lai­sissa tehtävissä.

Merellä lai­tetta käy­tetään paljon esi­mer­kiksi tuu­li­voi­ma­lai­toksien ja öljyn­po­raus­laut­tojen yhteydessä.

Lait­teella ammutaan eri­laisia ammuksia 30 – 100 metrin etäi­syyk­sille ja täten saadaan yhteys pelas­tajan ja pelas­tet­tavan välille.

PLT Mini toi­mi­tetaan usein sille val­mis­te­tussa muo­vi­lau­kussa, jossa tar­vit­tavat osat säi­lyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

Versio

PLT® Mini U, PLT® Mini, PLT® Mini Rescue Pack, PLT® Mini Line Retrieval, PLT® Mini Line Pick-Up Grapple Set

Lataus

Kertakäyttöinen hiilidioksidi (CO₂)-kaasusäiliö tai laitteeseen liitettävä paineilmasäiliö

Kantama

30 - 100 metriä

Soita 000 000 0000