Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

PLT® Multi

Erikoismyyntituote


Monikäyttöinen paineilmakäyttöinen köydenheittolaite, joka voidaan käyttää yhä uudelleen täyttämällä kiinnitettävä ilmasäiliö.

Pyydä tarjous

Avainsanat

Kuvaus

Eri­kois­myyn­ti­tuote


PLT® Multi -lai­tetta voidaan käyttää yli kym­me­nellä eri­lai­sella ammuk­sella ja sitä käy­tetään sekä maalla että merellä.

PLT® Multi -lau­kai­su­laite on moni­käyt­töinen köy­den­heit­to­laite, joka toimii joko 200 tai 300 barin (2900 psi / 4350 psi) ilman­pai­neella ja sitä voidaan käyttää uudelleen täyt­tä­mällä ilma­säiliö lait­teeseen kiin­ni­te­tystä paineilmapullosta.

Lait­teella ei ole van­he­ne­mis­päi­vä­määrää, eikä sitä luo­ki­tella vaa­ral­listen aineiden (pyro­tek­niikka) luokkiin.

PLT® Multi -lau­kai­su­lai­teella voidaan ampua nel­jällä eri­lai­sella lau­kai­su­put­kella jopa 11 eri­laista ammusta. Se soveltuu monen­laisiin pelastusoperaatioihin.

Lait­teella voidaan luoda yhteys pis­teiden A ja B välille tai eri­koi­sam­muksen kanssa nostaa vedessä oleva köysi tai putki.

Aluksen kan­nella käy­tet­täessä laite toimii SOLAS-vaa­ti­musten mukaisena pelastusvälineenä.

Maissa lai­tetta hyö­dyn­tävät usein pelastus-, teol­lisuus- ja voi­ma­lai­tokset sekä kai­vokset. Myös puo­lus­tus­voimat ja poliisi käyt­tävät lai­tetta omissa ope­raa­tioissaan. Pai­neil­ma­käyt­töinen köy­den­heit­to­laite on suo­sittu hal­pojen käyt­tö­kus­tan­nus­tensa takia ja har­joittelu lait­teella on lähes ilmaista.

PLT® Multi -lau­kai­su­laite moni­käyt­töinen ja se avaa käyt­tä­jälleen lukuisia rat­kaisuja eri­laisiin pelas­tus­ti­lan­teisiin. Autamme mie­lel­lämme rat­kai­semaan asiak­kait­temme ongelmia ja voimme myös val­mistaa asia­kas­koh­taisia rää­tä­löityjä ammuksia. Olemme myös sitou­tuneet jakamaan asian­tun­te­muk­semme pai­neil­ma­käyt­töi­sistä köy­den­heit­to­lait­teista asiak­kait­temme käyttöön ja teh­tävien ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Versio

PLT® Rescue 230, PLT® Rescue 230 Basic, PLT® Rescue 150, PLT® 150, PLT® 75, PLT® Line Retrieval

Lataus

Laitteeseen liitettävä paineilmasäiliö

Kantama

230 metriä

Soita 000 000 0000