Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

PLT® SOLAS

Erikoismyyntituote


Monikäyttöinen paineilmakäyttöinen köydenheittolaite, joka voidaan käyttää yhä uudelleen täyttämällä kiinnitettävä ilmasäiliö.

Pyydä tarjous

Avainsanat

Kuvaus

Eri­kois­myyn­ti­tuote


Helppo ja tur­val­linen Restech PLT® Solas on uusi pai­neil­ma­käyt­töinen köy­den­heit­to­laite, joka täyttää IMO SOLAS 74/96 -määräykset.

Aluk­selle, joka nou­dattaa ase­tusta, Restech PLT® Solas -sarja on oikea valinta.

Lait­teeseen ei tar­vitse vaihtaa varaosia mää­rä­vuosien välein, koska sillä ei ole van­he­ne­mis­päivää ja siten se on myös erittäin kustannustehokas.

Lai­tetta ei luo­ki­tella vaa­ral­li­seksi tava­raksi eli sen voi kul­jettaa taval­lisena rahtina, myös len­to­rahtina. (Ei sisällä pyrotekniikkaa)

Kooltaan se on saman­suu­ruinen, kuin pyro­tek­niset köydenheittolaitteet.

Kun laitteen pai­neil­ma­pullo täy­tetään, se säilyy nor­maa­listi vähintään viisi vuotta.

PLT® Solas -laite toimii 300 bar (4350 psi) pai­neella ja pai­ne­pullo täy­tetään uudelleen käyt­tä­mällä korkeapainekompressoria.

Kana­dassa ja Yhdys­val­loissa kan­sal­liset mää­räykset edel­lyt­tävät vain max. 200 baarin (2900 psi) pai­netta, jolla laite myös toimii.

Lai­tetta voidaan käyttää uudelleen heti, kun se on täy­tetty uudelleen paineilmalla.

Koska PLT® lau­kai­su­laite toimii pai­neil­malla, sillä ei ole rajoi­tettua voimassaoloaikaa.

PLT® Solas -ammus on eri­tyi­sesti suun­ni­teltu toi­mimaan PLT® Solas -lau­kai­su­yk­sikön ja PLT® Solas -lau­kai­su­putken kanssa.

Siinä on 250 metriä 3,2 mm PA-narua muo­viam­mukseen asen­nettua, jonka mur­to­lujuus on 2000N.

Kun naru on kuiva ja puhdas, ammus lentää 230 - 250 metriä.

PLT® Solas on moni­käyt­töinen pai­neil­ma­toi­minen köy­den­heit­to­laite, jota käy­tetään aluksilla.

300 bar pai­neella täy­tettynä lait­teella voi ampua peräti 6 lau­kausta, jonka jälkeen pai­ne­säiliö on täy­tettävä uudelleen ja se on toi­min­ta­valmis uudelleen heti uudel­leen­täytön jälkeen.

PLT® Solas perus­lau­kai­su­lait­teeseen kuuluu pai­ne­pullo, josta ilma­säiliö täy­tetään ja laitteen lau­kai­su­putki sekä 4 kpl ammusta.

Uudel­leen­täyttö 300 bar pai­neeseen vaatii sukel­lus­pul­lojen täyt­tö­kompres­sorin, jossa on DIN 477 5/8” kierre.

Köy­den­heit­to­laite voidaan täyttää 200 bar kompres­so­rilla, jolloin tar­vitaan sovit­timet Art. No. 1308 Yoke (DIN477) ja Art​.no 1315.

Lisätiedot

Lataus

Laitteeseen liitettävä paineilmasäiliö

Kantama

230 metriä

Soita 000 000 0000