Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Meren­kulun ja veneilyn tur­va­va­rus­teiden maa­han­tuoja, tuk­ku­myyjä ja huoltotoiminta

Ajan­koh­taista osio sisältää esit­teitä, hin­nastoja ja tarjouksia.

Tur­val­li­suus­va­rusteet vesille vuo­si­kym­menten kokemuksella

Unisafe Oy on vesi­lii­kenteen ja hen­ki­lö­koh­taisten tur­val­li­suus­tuot­teiden myynti- ja huol­to­toi­mintaan kes­kittyvä yritys. Koke­musta ilma­täyt­tei­sistä pelas­tus­lii­veistä on vuo­si­kym­menten ajalta jo edes­menneen Ab Rymaco Oy:n ajoilta.

Unisafe Oy:n tuo­te­va­li­koi­massa on myös laaja vali­koima muita meren­kulun tur­val­li­suus­tuot­teita sekä ranta- ja vesi­tur­val­li­suuteen liit­tyviä pelas­tus­tuot­teita. Laa­jalla vuo­si­kym­menten aikana kehit­ty­neellä koke­muk­sel­lamme autamme asia­kasta valit­semaan oikean pelas­tus­tuotteen omiin työ­teh­tä­viinsä tai vapaa-ajan harrastuksiinsa.

Maa­han­tuoja, tuk­ku­myyjä ja huoltotoiminta

Unisafe toimii usean tuo­te­merkin maa­han­tuojana ja tuk­ku­myyjänä. Myy­miämme merkkejä ovat Secumar, Baltic Industrial, Restech, Jason’s Cradle ja Fristad Plast (Rescue Life 247). 

Asiak­kai­namme ovat valtion eri ins­tanssit, kau­pungit, yri­tykset sekä yksityishenkilöt.

Pelas­tus­lii­vi­huol­lolla on viral­linen hyväk­syntä, joka kattaa useiden eri val­mis­tajien liivimerkit. 

Unisafe toimii MED/SOLAS -tuot­teiden edel­lyt­tämän laa­tu­jär­jes­telmän sekä siihen liit­tyvien työ­oh­jeiden mukaan.

Nimi­nauha Oy ja Unisafe Oy toi­mivat Espoon Juvan­mal­milla samassa osoit­teessa, jossa Oy Rymaco Ab toimi vuo­desta 1981 alkaen.

Myymme ja huol­lamme meren­kulun sekä ranta- ja vesi­tur­val­li­suuden tuotteet niin ammat­ti­käyttöön kuin vapaa-ajallekin!

Soita 000 000 0000