Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Yritys

Uni­safen missio ja visio

Unisafe Oy:n mis­siona on kehittää palvelu- ja kaup­pa­lii­ke­toi­mintaa kaikkien veden äärellä toi­mivien hen­ki­löiden tur­val­li­suuden paran­ta­mi­seksi ja mak­si­moi­mi­seksi, sekä äärim­mäi­sissä tapauk­sissa ihmis­henkien pelas­ta­misen mahdollistamiseksi.

Yri­tyk­semme visiona on luoda hyvät yhteis­työ­suhteet luo­tet­tavien ja arvos­tet­tujen val­mis­tajien sekä toi­mi­joiden kanssa asia­kas­pal­velun laadun saat­ta­mi­seksi yhteis­työ­kump­pa­neiden edel­lyt­tä­mälle tasolle.

Uni­safen tausta ja historia

Oy Rymaco Ab:n toi­minta alkoi vuonna 1956 ja päättyi maa­lis­kuussa 2019. Rymaco kes­kittyi lii­ke­toi­min­nassaan meren­kulun tur­val­li­suus­tuot­teiden kauppaan. Unisafe Oy ei jatka Oy Rymaco Ab:n lii­ke­toi­mintaa, mutta jatkaa saman­kal­taista toimintaa.

Yri­tyksen nykytilanne

Unisafe Oy:n kanssa lähei­sessä yhteis­työssä oleva Nimi­nauha Oy, 2879160-9, on jat­kanut nimi­kointi (bro­deeraus) toi­mintaa vuoden 2018 alusta alkaen ja toimii sopi­mus­toi­mit­tajana moni­vuo­ti­sella toi­mi­tus­so­pi­muk­sella puolustusvoimille.

Nimi­nauha Oy ja Unisafe Oy toi­mivat Espoon Juvan­mal­milla samassa osoit­teessa, jossa Oy Rymaco Ab toimi vuo­desta 1981 alkaen.

Soita 000 000 0000