Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusrenkaat

Meillä on kattava vali­koima eri­vä­risiä pelas­tus­ren­kaita mm. sini / val­koinen, joka erottuu edukseen ran­nalla pelas­tus­vä­li­neenä. Eri­koi­suutena on pelas­tus­ren­kai­demme pin­ta­ma­te­riaali, joka mah­dol­listaa kes­tävän mer­kinnän teke­misen ja pitkän huo­let­toman käyttöiän.

Suo­sit­te­lemme ran­ta­pe­las­tus­vä­li­neissä tätä pelas­tus­rengas vaih­toehtoa, koska se kes­tävän mer­kinnän joh­dosta säilyy paremmin pai­kallaan ja antaa luo­tet­tavan kuvan pelas­tus­vä­lineen tar­joa­jasta pelastusasemassa.

Soita 000 000 0000